Omukangha wa pama: Omuvalu Embo lOmuhongwa

ISBN:
9789991628325 
Language:
Oshikwanyama 
Published Date:
2015 
Publisher:
Namibia Publishing House 
Format:
Print 
Price:
N$ 77.05
Omuvalu wOmukangha wa pama owa kanghamekelwa kOmufindahongo wOmuvalu weendodo dopedu wokudja mondodo 1-3. Omaxuku omuvalu ou okwa kanghamekelwa komaxuku nokoipalanyole yOmudingonokolongo. Omambo omuvalu wOmukangha wa pama otaa yambidida ehongo omo omuhongwa oye ta dana onghandangala, e likolelela kexumifokomesho lounongo wokupyokola okuvalula omivalu. Omambo aa otaa lalakanene okukwafa ovahongwa opo va likole ounongo wokuvalula nokushiiva omuvalu tashi pitile meemhangela dokutula moilonga ehongo lomuvalu. Oshikalimo osha etwa po pamukalo tau shambula u na omaluvala a twa noinima i liwetikile oyo tai makele ovahongwa opo va tyapule nokulola omuvalu nove u tale ko ongomukalo wokulikola ounongo wopetameko wokukitakanununa oinima.
Omuvalu womukangha wa pama otau kwandjangele nokutula moilonga Omuvalu ongomukalo wokukitakanununa omikundu nokuninga omakonakono monghalo yefiku keshe oo ovahongwa tava longifa moilongwa yavo imwe. Ovahongwa otava tuwa omukumo va longife eshiivo, ounongo, eudeko nomikalo edi domuvalu monghalo keshe tava shakeneke. Oshinima eshi shipe momuxwekela womambo Omuvalu wOmukangha wa pama osho etulomoilonga leemhangela: eemhangela dokuvalula, dokulonga eudeko lomuvalu, dokulonga okuvalula nokumeta. Ewilikimbo lomuhongi otali yelifa nghee taku ungaungwa netulomoilonga nehongo lomikalo edi dokuvalula. Oitwa ya fimana mehongo eli lomuvalu: Okuhonga omufindahongo aushe nomaunongo aeshe a pumbiwa. Omapyokoko keshe ohaa tukulwa moikako itatu notaa hongwa lutatu momudo opo ovahongwa va pyokoke nova funde nawa omuvalu. Okutungila keshiivo olo ovahongwa ve na nale. Okulongifa omaxuku noipalanyole ya fa naanaa oyo i li mOmudingonokohongo Okuhonga omaunongo opetameko: eudeko leshiivo lokuvalula, okuvalula, okukitakanununa omikundu, okumeta, eshiivo loimaliwa, ogeometri nokudongokonona omauyelele. Okulongifa omadeulo noihopaenenwa ya yoolokafana. Omayambidido elihongo momuxwekela womambo Omuvalu wOmukangha wa pama okwa kwatela mo: Elongifwambo lomuhongwa Ewilikimbo lomuhongi Elongelwambo